تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران، 60 صفحه،docx

تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران، 60 صفحه،docx

تحقیق اصول و راهکارهای مدیریت بحران، 60 صفحه،docx

این تحقیق در مورد اصول و راهکارهای مدیریت بحران در 60 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل: اصول و راهکارهای مدیریت بحران،مدیریت بحران،بحران،بحران چیست،crisis management،تعریف بحران از دیدگاه سیستمی،خصوصیات بحران،اقدامات هنگام وقوع بحران،تقسيم بندي بلاياي طبيعي،مدیریت کاهش خطر،و... می باشد.

 

فهرست

بحران چیست ؟. 3

کارگروه‌های تخصصی سازمان.. 5

عملکرد. 6

مديريت چيست ؟. 6

تعریف بحران از دیدگاه سیستمی.. 9

تعریف سیستم.. 9

برخی خصوصیات بحران.. 9

دوازده ویژگی بحران.. 10

عوامل مهم در تعریف و تشخیص بحران.. 10

طبقه بندی وضعیتهای بحرانی.. 10

طبقه بندی وضعیت های بحرانی.. 11

24 ساعت اول بحران.. 13

بلایای طبیعی(disaster) : سیل،زلزله،طوفان.. 14

اقدامات هنگام وقوع بحران.. 14

طبقه بندی بحرانها از نظر شدت... 14

طبقه بندی بحران از نظر زمان.. 14

تقسيم بندي بلاياي طبيعي.. 15

مدیریت کاهش خطر. 15

Disaster    بلا.. 15

تعريف disaster. 16

انواع بلايا 16

موارد مورد اتفاق در كشور ما 18

کارگروه های 14 گانه در بحران.. 20

استانداردهای برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی.. 21

تعیین اهداف برنامه. 23

موقعیت‌های بروز حادثه(Situation). 23

مراحل اجرایی برنامه حوادث غیر مترقبه. 25

ایجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی: 26

تعیین مرکز عملیات اضطراری.. 28

تعیین علایم و نشانه‌ها(signs): 28

برقراری ارتباط داخلی و خارجی: 29

فراهم کردن منابع جایگزین برای آب، برق و سوخت: 29

نقل و انتقال (Transportation): 29

آموزش پرسنل: 30

عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستان: 33

سازماندهی فضای پذیرش بیماران: (Incoming PatientArea). 33

آمادگی واحد امنیت (حراست) بیمارستان: 36

آمادگی واحد ارتباط مردمی‌و ارتباط با مطبوعات... 36

تشخیص هویت و ثبت اطلاعات... 37

فضاهای درمانی بیمارستان: 37

شباهتهاي مديريت استراتژيک و مديريت بحران.. 60

منابع : 63